Statut fundacji „Bridge to the people”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1
Fundacja pod nazwą „Bridge to the People”, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez Dominika Małysa, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Binkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul Uphagena 21. pod nr repertorium 1864/2019, z dnia 07 lutego 2019 roku.

 

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2. Czas trwania Fundacji jest niekreślony.

 

§ 4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w  zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5
Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

§ 6
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

 

§ 7
1. Fundacja może używać oznak i pieczęci za na zasadach określonych w
przepisach szczególnych.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 8
Celem Fundacji jest:

1. działalność naukowo -badawcza w zakresie oddziaływania gry w brydża na :
– sprawność umysłową osób starszych i osób niepełnosprawnych,
– eliminowanie wykluczenia społecznego,

2. organizacja i współfinansowanie wszelkich działań z zakresu profilaktyki
demencji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych,
w tym działalność wydawnicza,
3. działalność edukacyjna.

 

§ 9
1. Fundacja realizuje cele określone w § 8 ust. 1 i ust. 2 poprzez :
a) organizację i współfinansowanie badań naukowych w zakresie wskazanym
przez Radę Naukową Fundacji,
b) współfinansowanie i wspieranie udziału naukowców oraz innych osób
uczestniczących w pracach Fundacji w konferencjach naukowych oraz
roboczych spotkaniach tematycznych,
c) promocję brydża oraz jego aspektów profilaktycznych we wszelkiego
rodzaju mediach oraz publikacjach w ramach działalności wydawniczej Fundacji.
2. Fundacja realizuje cele określone w § 8 ust.3 poprzez :
a) prowadzenie zajęć edukacyjnych nauki gry w brydża w szkołach wszelkiego
typu od podstawowych do wyższych na zajęciach tak programowych jak
i pozalekcyjnych lub dodatkowych, w uzgodnieniu z tymi szkołami,
b) działalność edukacyjna nauki gry w brydża na Uniwersytetach Trzeciego
Wieku oraz innych placówkach skupiających seniorów oraz w placówkach
skupiających osoby niepełnosprawne,
c) organizacja turniejów brydża dla osób wymienionych w pkt. a), b), c),
d) działalność edukacyjna w zakresie przeciwdziałania, poprzez grę w brydża,
demencji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, we wszelkiego
rodzaju mediach,
e) organizacja i współfinansowanie szkoleń, w tym obozów szkoleniowych dla
kadr instruktorskich przygotowujących ich do zajęć edukacyjnych z
seniorami i osobami niepełnosprawnymi,
f) popularyzacje brydża jako sportu.
3. Działalność Fundacji, o której mowa w § 8 ust. 1 i ust.2 ma w całości charakter
nieodpłatny.

 

§ 10
Fundacja realizować będzie swoje cele ze środków :
1. pozyskanych,
2. uzyskanych w wyniku działalności gospodarczej Fundacji,
3. wypracowanych przez osoby zatrudnione przez Fundację odpłatnie lub na
zasadzie wolontariatu.

 

§ 11
1. Realizacja celów prowadzona będzie we współpracy z instytucjami państwowym i organizacjami pozarządowymi a także instytucjami i organizacjami międzynarodowymi takimi jak International Mind Sport Assotiation, World Bridge Federation i European Bridge Leaque,
2. Ponadto, Fundacja realizować będzie swe cele statutowe poprzez skupienie wokół idei Fundacji w Polsce i poza jej granicami przedstawicieli środowisk naukowych, intelektualnych i twórczych.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

 

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące) złotych.
2. Środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
czasie jej działania.

 

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 14
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) subwencji,dotacji i innych nieodpłatnych przysporzeń krajowych
i zagranicznych,
d) funduszu założycielskiego i świadczeń fundatora,
e) zbiórek i imprez publicznych;
f) dochodów z majątku Fundacji,
g) odsetek bankowych i depozytów bankowych,[
Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może obejmować udziały lub akcje w spółkach kapitałowych krajowych i zagranicznych.

 

§ 15
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki
te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania,
Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

§ 16
1.Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w
akacjach, obligacjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach,
stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwale.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot
przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji.

Rozdział IV
Działalność Fundacji

 

§ 17
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w zakresie:
a) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
b) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych i przyrodniczych ( PKD 72.19.Z i PKD 72.20 )
c) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
f) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
g) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
h) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
i) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
j) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
3. Całość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczana jest na realizacją celów statutowych.

 

§ 18
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział V
Władze Fundacji

 

§ 19

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 

§ 20

1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób a tworzą ją osoby powołane do
niej przez Fundatora.
2. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie
3. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, kontrolnych i
nadzorczych.
4. Pracą Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, wybierany przez Fundatora.
5. Przewodniczący reprezentuje Radę Fundacji.
6. W przypadku braku decyzji Fundatora w sprawie uzupełnienia składu Rady bądź
jego śmieci Rada ma prawo jednomyślnie uzupełnić skład Rady i wybrać ze
swojego grona Przewodniczącego.
7. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w
roku, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
8. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub z jego upoważnienia
Wiceprzewodniczący.
9. Rada zbiera się również niezwłocznie na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji.
10. W posiedzeniach Rady Fundacji, na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczą
przedstawiciel Zarządu Fundacji i Fundator.
11. Z zastrzeżeniem postanowień ust 5 niniejszego paragrafu oraz §§ 27 pkt 2 i
28 pkt. 3. Statutu Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
12.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego
organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków
związanych z tą działalnością.

 

§ 21

Do zadań Rady Fundacji należy :
1. sprawowanie wewnętrznej kontroli Fundacji,
2. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
3. opiniowanie i rozpatrywanie rocznych i wieloletnich programów działania
Fundacji,
4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz
udzielanie mu absolutorium,
6. niezatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu jest równoznaczne z jego
odwołaniem,
7. nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków Fundacji,
8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Fundacji zobowiązań, których
wartość przekracza jednorazowo. 3.000zł,
9. podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej
likwidacji,
10. ustalanie ilości członków Zarządu i ich powołanie, ustalanie wynagrodzenia
lub zwrotu kosztów dla członków Zarządu Fundacji,
11. kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu.

 

 

Zarząd Fundacji

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji z tym, że pierwszy Zarząd jest wybierany
przez Fundatora.
2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba pozostająca z Fundatorem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
4. Prawo powoływania i odwoływania zarówno członków Zarządu Fundacji jak i Prezesa Fundacji przysługuje Radzie Fundacji.
5. Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i Wiceprezesów Fundacji.
6. W wieloosobowym Zarządzie Fundacji Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

 

§ 23

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie sprawozdania, w tym roczne merytoryczne i finansowe
sprawozdanie z działalności Fundacji oraz podaje je do publicznej informacji,
d) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy, planów, regulaminów i budżetu;
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i) podejmowanie decyzji w sprawie objęcia udziałów lub akcji w spółkach
kapitałowych krajowych i zagranicznych;
j) występuje z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie
Fundacji; połączenia oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

Rozdział VI
Sposób reprezentacji

 

§ 24

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2, może składać każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach związanych z zaciąganiem przez Fundację zobowiązań majątkowych powyżej 3.000,-złotych wymagają zgody wszystkich członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

Rozdział VII
Radna naukowa

 

§ 25

1. Rada Naukowa składa się z dowolnej liczby osób, zapraszanych do pracy
w Radzie Naukowej przez Radę Fundacji..
2. Rada Naukowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

 

§ 26
Do zadań Rady Naukowej należy :
1. wyznaczanie kierunków badań naukowych,
2. opiniowanie wyników badań naukowych.
3.przygotowywanie publikacji.
4.inne zadania proponowane przez członków Rady związane z celami
Fundacji.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu

 

§ 27

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji
2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział IX
Połączenie z innymi Fundacjami

 

§ 28

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział X
Likwidacja fundacji

 

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie podjęcia decyzji o likwidacji przez Radę Fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji. Likwidatorem może być w szczególności Prezes Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

………………………………………………………………………..
Podpis Fundatora