Status fundacji

Status fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą „Bridge to the People”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Dominika Małysę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Binkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ul Uphagena 21 pod nr. repertorium 1864/2019, z dnia 07 lutego 2019 roku.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 2. Czas trwania Fundacji jest niekreślony.

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 5

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 7

 1. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna pożytku publicznego. Fundacja może także prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 8

Celem Fundacji jest:

 1. działalność naukowo-badawcza w zakresie profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych, w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób starszych,
 2. działalność edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży polegająca na upowszechnianiu gry w brydża w celu eliminowania wykluczenia społecznego oraz integracji środowisk i pokoleń,
 3. promocja aktywnego i zdrowego trybu życia szczególnie dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, w tym w ramach działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 9

 1. Fundacja prowadzi odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego, realizując cele wymienione w §8 poprzez:
  a) organizację i współfinansowanie badań naukowych,
  b) współfinansowanie i wspieranie udziału naukowców oraz innych osób uczestniczących
  w pracach Fundacji w konferencjach naukowych oraz roboczych spotkaniach tematycznych,
  c) prowadzenia we wszelkiego rodzaju mediach promocji brydża oraz jego aspektów profilaktycznych oraz integracyjnych,
  d) prowadzenie odpłatnych lub nieodpłatnych zajęć edukacyjnych nauki gry w brydża
  w szkołach wszelkiego typu,
  e) działalność edukacyjną nauki gry w brydża głównie dla seniorów (w tym w domach seniorów oraz w placówkach skupiających osoby niepełnosprawne,
  f) organizację turniejów brydża, promujących cele Fundacji,
  g) nieodpłatną organizację i współfinansowanie szkoleń dla kadr instruktorskich przygotowujących do prowadzenia zajęć edukacyjnych z seniorami i osobami niepełnosprawnymi,
  h) popularyzację brydża jako aktywnego i integrującego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz jego znaczenia w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych.

§ 10

 1. Realizacja celów prowadzona będzie we współpracy z instytucjami państwowym i organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak International Mind Sport Association, World Bridge Federation i European Bridge League.
 2. Ponadto Fundacja realizować będzie cele statutowe przez skupienie wokół idei Fundacji przedstawicieli środowisk naukowych, intelektualnych i twórczych w Polsce i poza jej granicami.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami Fundacji.

Rozdział III
Działalność Fundacji
§ 11

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w następującym zakresie:
  a) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  b) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych i przyrodniczych (PKD 72.19.Z i PKD 72.20)
  c) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
  e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  f) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
  g) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
  h) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
  i) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
  j) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
 2. Całość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczana na realizacją celów statutowych.

§ 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji
§ 13

Majątek Fundacji składa się z:
– funduszu założycielskiego w kwocie 2000 zł (dwa tysiące) złotych,
– dochodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności,
– nieruchomości, ruchomości oraz innych praw majątkowych i niemajątkowych nabytych przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) wsparcia finansowego uzyskanego z krajowych oraz unijnych środków pomocowych,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) subwencji, dotacji, grantów itp.,
d) funduszu założycielskiego i świadczeń fundatora,
e) zbiórek i imprez publicznych,
f) dochodów z majątku Fundacji,
g) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
h) odsetek bankowych i depozytów bankowych.
Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może obejmować udziały lub akcje w spółkach kapitałowych krajowych i zagranicznych.

§ 15

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.
Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 16

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w akcjach, obligacjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach, stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 3. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji.

Rozdział V
Władze Fundacji
§ 17
Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób, a tworzą ją osoby powołane do niej przez Fundatora.
 2. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie.
 3. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, kontrolnych i nadzorczych.
 4. Pracą Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, wybierany przez Fundatora.
 5. Przewodniczący reprezentuje Radę Fundacji.
 6. W przypadku braku decyzji Fundatora w sprawie uzupełnienia składu Rady bądź śmierci Fundatora Rada ma prawo jednomyślnie uzupełnić skład Rady i wybrać ze swojego grona Przewodniczącego.
 7. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 8. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 9. Rada zbiera się również niezwłocznie na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji.
 10. W posiedzeniach Rady Fundacji, na zaproszenie Przewodniczącego, uczestniczą przedstawiciel Zarządu Fundacji i Fundator.
 11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu oraz §§ 25 ust. 2 i 26 ust. 3 Statutu, Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 12. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 19

Do zadań Rady Fundacji należy:
a) sprawowanie wewnętrznej kontroli Fundacji,
b) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
c) opiniowanie i rozpatrywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
f) niezatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu jest równoznaczne z jego odwołaniem,
g) nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków Fundacji,
h) podejmowania decyzji w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
i) ustalanie liczby członków Zarządu i ich powołanie, ustalanie wynagrodzenia lub zwrotu kosztów dla członków Zarządu Fundacji,
j) kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu.

§ 20

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji, z tym, że pierwszy Zarząd jest wybierany przez Fundatora.
 2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba pozostająca z Fundatorem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 4. Prawo powoływania i odwoływania zarówno członków Zarządu Fundacji jak i Prezesa Fundacji przysługuje Radzie Fundacji.
 5. Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i Wiceprezesów Fundacji.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  b) realizacja celów statutowych;
  c) sporządzanie sprawozdania, w tym roczne merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności Fundacji oraz podaje je do publicznej informacji,
  d) opracowanie rocznych i wieloletnich planów pracy, planów, regulaminów i budżetu;
  e) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  i) podejmowanie decyzji w sprawie objęcia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych krajowych i zagranicznych;
  j) występowanie z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie zmian w Statucie Fundacji; połączenia oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji swoich zadań.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
 5. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie i miejscu posiedzenia, pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 8. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

Rozdział VI
Sposób reprezentacji
§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, może składać każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach związanych z zaciąganiem przez Fundację zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych wymagają zgody wszystkich członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

Rozdział VII
Rada Naukowa
§ 23

 1. Rada Naukowa składa się z dowolnej liczby osób, zapraszanych do pracy w Radzie Naukowej przez Radę Fundacji.
 2. Rada Naukowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

§ 24

Do zadań Rady Naukowej należy:
a) wyznaczanie kierunków badań naukowych,
b ) opiniowanie wyników badań naukowych,
c) przygotowywanie publikacji,
d) inne zadania proponowane przez członków Rady związane z celami Fundacji.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu
§ 25

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział IX
Połączenie z innymi Fundacjami
§ 26

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku cel Fundacji mógłby ulec istotnej zmianie.
 3. Decyzję dotyczącą połączenia podejmuje Rada Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział X
Likwidacja fundacji
§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w wyniku podjęcia decyzji o likwidacji przez Radę Fundacji.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji. Likwidatorem może być w szczególności Prezes Fundacji.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Rady Fundacji, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.